E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Zdroje politické moci Národní fronty

Systém Národní fronty (NF), utvořený na základě dohody šesti po válce existujících vládních stran (byly to Československá strana lidová, Československá strana národně socialistická, Československá strana sociálně demokratická, Komunistická strana Československa, na Slovensku působící Demokratická strana a Komunistická strana Slovenska) znamenal výrazný zásah do prvorepublikové politické praxe v Československu. Jednalo se o systém uzavřený, do něhož se promítly jak požadavky domácího odboje na výrazné zjednodušení politického spektra ve srovnání s obdobím 1918–1938, tak i představy exilu, jmenovitě prezidenta Edvarda Beneše. Deklarovaná potřeba národní jednoty v prvních poválečných měsících odůvodnila stav, který odporoval principům demokratického vládnutí. Absentovala skutečná opozice, nemohly vznikat nové politické subjekty s programem alternativním vůči strategii NF. Především však byl do života uveden politický model, v němž jednotlivé zúčastněné strany postupně ztrácely schopnost obrany vůči stále agresívnějšímu chování komunistů.
NF se stala nejdůležitějším článkem mocenskopolitického systému a jednou z opor lidově demokratického režimu. Disponovala tak rozsáhlou pravomocí, že lze hovořit o jejím mocenském monopolu, který omezoval jiné formy politického života. Strany NF přitom z pohledu předválečných voličských preferenci zastupovaly jen přibližně polovinu voličů. NF především určovala budoucí linii státní politiky a rozhodovala o řešení stěžejních politických a mocenských otázek. Současně zasahovala i do hospodářské oblasti, v níž prostřednictvím vlády a jejích orgánů významně ovlivňovala směřování dalšího hospodářského vývoje země. V neposlední řadě pak NF výrazně promlouvala i přímo do nejvyšší politiky.
NF navenek představovala koalici politických stran, jejichž slovo mělo stejnou váhu. Ve skutečnosti se ale jednalo o komplikovanou instituci z hlediska uplatňování mocenských ambicí, kdy jednotliví aktéři představují nerovnocenné a mnohdy i protichůdné sily; vedle politických stran byla posléze součástí NF řada společenských a zájmových organizací. Během doby se NF stále více stávala oporou KSČ, která v Národní frontě spatřovala důležitý prostředek k dosažení budoucího mocenského monopolu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty