E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Socialistická industrializace a kolektivizace zemědělství

Socialistická industrializace (rozvoj průmyslu) a kolektivizace zemědělství, které se uskutečnily v průběhu padesátých let, určujícím způsobem modelovaly podobu a charakter československé ekonomiky v letech 1948–1989.
Socialistická industrializace (přeměna regionu s převažující zemědělskou výrobou na průmyslový region) se uskutečnila především na Slovensku a v některých hospodářsky slabě rozvinutých českých oblastech. V průmyslově vyspělých českých zemích měla socialistická industrializace podobu přeměny existující průmyslové struktury ve prospěch strojírenství s převahou odvětví těžkého strojírenství (např. zařízení pro doly a hutě); v průmyslu se také zvyšovala úloha zbrojní výroby. Československo se tak stalo strojírenskou velmocí, jejíž výrobky byly určeny jak pro domácí užití, tak pro potřeby průmyslově méně rozvinutých socialistických zemí.
Kolektivizace zemědělství spočívala v likvidaci početných soukromě hospodařících rolníků a přechodu na kolektivní formu zemědělské výroby v jednotných zemědělských družstvech a na státních statcích. Tento proces se uskutečňoval v průběhu padesátých let, nevyjímaje uplatňování i násilných donucovacích metod vůči soukromým zemědělcům. V průběhu šedesátých let se kolektivní zemědělství v Československu stabilizovalo (organizační upevnění zemědělských družstev, příliv zemědělské techniky, nástup mladých odborníků apod.), což se pozitivně projevilo v růstu zemědělské produkce i životní úrovně na venkově.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty