E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Nástroje ateizace

Konečným cílem komunistického režimu bylo zlikvidovat církve a náboženství. V čele ateizační kampaně stálo tradičně školství. Protináboženská propaganda prostupovala všemi vyučovacími předměty, nejvíce však zasahovala výuku dějepisu (údajně jiráskovským ztotožněním církve s upalováním kacířů a odvěkou touhou po majetku) a přírodní vědy (poukazováním na nevědeckost víry v Boha). Věřící studenti byli podrobeni častému ponižování a šikaně, věřící učitelé byli ze školství vyhozeni. Výuka náboženství probíhala povinně v prostorách školy, režim tak měl výuku pod dohledem, přihláška do hodin náboženství se dávala řediteli školy (nikoliv knězi), který měl povinnost rodiče studenta od záměru odradit (čím méně studentů navštěvovalo náboženství, tím měla škola vyšší finanční dotaci od státu).
Druhým nástrojem byla eliminaci náboženského rázu významných životních událostí. Církevní sňatek nejen ztratil právní váhu (uzákoněn byl povinný sňatek občanský), ale představoval hrozbu pro kariéru či možnost dětí studovat. V silně religiózních oblastech dával národní výbor snoubencům, oddaným pouze na úřadě, hmotné dary (např. televizní či rozhlasový přijÍmač). Obdobně byl vytlačován křest, který byl nahrazen „vítáním občánků do života“. V podobném duchu mělo předávání občanského průkazu jako „svátek dospělosti“ nahradit biřmování. Zvláštní pozornost byla věnována výstavbě a výzdobě krematorií s cílem eliminovat církevní pohřby.
Třetím nástrojem ateizace bylo potlačování náboženských svátků. Velikonoce, tedy svátky ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, byly reinterpretovány jako „svátky jara“. Režim v průběhu Velikonoc pořádal různé zájezdy a hry s cílem odradit mladou generaci od návštěvy kostela. Obdobně se Vánoce slavily jako svátky konzumu (jak to vystihuje soudobá koleda Vánoce, vánoce přicházejí…). Populární půlnoční bohoslužba byla často přesunuta na odpoledne s cílem snížit její atraktivitu. Podobně se omezoval svátek Božího Těla, jehož součástí je průvod věřících. Na tento den bývaly navíc přesouvány akce spojené s Mezinárodním dnem dětí (1. června), jež měly mládež opět odvést od kostela. Uvedené ateizační nástroje zastřešovala nenávistná proticírkevní propaganda, namířená zvláště proti papeži a vězněným biskupům.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty