E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Ekonomické souvislosti vědy, techniky a vzdělávacího systému v letech tzv. normalizace

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se v západních zemích výrazně zvyšovala úloha vědy, techniky a vzdělání v inovativních procesech uvnitř jednotlivých ekonomik.
Československá tzv. vědeckovýzkumná základna sestávala z vysokých škol, ústavů Československá akademie věd (pěstování základního výzkumu) a široké sítě rezortních a podnikových výzkumných organizací (pěstování aplikovaného výzkumu sloužícího ke konkrétnímu praktickému užití). Vliv výsledků vědy a výzkumu na ekonomických růst byl jen zanedbatelný; Československo pokračovalo v extenzivní ekonomice závislé především na růstu pracovních sil a investic.
Tomuto typu hospodářského rozvoje odpovídala i československá vzdělávací soustava. Ta se orientovala zejména na podporu středního a učňovského vzdělávání, které sloužilo k přípravě kvalifikované dělnické pracovní síly. Současně růst porodnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech vyvolával potřebu věnovat pozornost rozšiřování předškolních zařízení a základních škol. Vysoké školy jako vědecká centra a zařízení sloužící k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků byly v normalizační školské soustavě značně diskriminovány.
Právě nedostatečné zavádění výsledků vědy a výzkumu do hospodářské praxe se stalo v letech tzv. normalizace jednou z hlavních příčin zaostávání československé ekonomiky od druhé poloviny sedmdesátých let.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty