E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Život v hornických koloniích

Začátky těžby uhlí v ostravsko-karvinském revíru spadají do 70. let 18. století. Od poloviny 19. století začaly v okolí dolů vyrůstat hornické kolonie (např. Horní Suchá, Hranečník, Zvěřina). Po II. světové válce se v koloniích stavěly tzv. finské domky. Kolonie vnesly do krajiny inovující prvek (řadovou výstavbu). Ze sociálního úhlu pohledu se jednalo o obyvatelstvo různého teritoriálního původu, které se přistěhovalo za prací v dolech a vytvořilo kulturně pestrá společenství žijící bohatým společenským životem.
Jako příklad života v kolonii uveďme největší hornickou kolonii na území Moravské Ostravy a jedno z největších dělnických sídlišť v českých zemích – kolonii dolu Šalomoun. Kolonii tvořily přízemní čtyřbytové a dvoupodlažní osmibytové domy. Domy byly často vlhké, špatně vytápěné, tmavé a přeplněné. Nejvíce obyvatel (2 500) zde bydlelo ve 30. letech 20. století. Na počátku století zde žily zejména mladé rodiny s dětmi. Mezi válkami přibylo penzistů a kolonie pomalu stárla, po 2. světové válce lidé odcházeli do nově budovaných sídlišť. V roce 1968 byla těžba na dole zastavena a postupně došlo ke zbourání domků v této kolonii.
V kolonii převažovali muži nad ženami (svobodní dělníci, ženatí dělníci dojíždějící za prací a bydlící v kasárnách). Ženy se staraly o zeleninové zahrady a ovocné stromy, které přispívaly k výživě obyvatel stejně jako pravidelné zabijačky podomácku chovaných prasat. Muže svolávaly na šichtu sirény, pracovalo se šest dní v týdnu. Obyvatelé hovořili češtinou a jejími dialekty, mnozí se potýkali s negramotností. V kolonii vládl živý společenský ruch. Působily zde zájmové organizace (tramping, skauting) a ochotnický divadelní spolek. Lidé měli k dispozici školu, školku, knihovnu, hostinec, významnou roli hrál také sport (Moravskoostravský fotbalový klub, Sokol). Obyvatelé popisují život v kolonii jako rušný, rodiny se znaly, navštěvovaly se, děti běhaly po ulicích, kterými jen zřídka projel automobil. Pamětníci poukazují na chudobu a podle dnešních měřítek nedostatek komfortu, nicméně vzpomínají na sounáležitost obyvatel kolonie, která se s přestěhováním do anonymních panelových domů vytratila.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty