E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Proměny vlastnických vztahů

Na počátku existence samostatného československého státu byla uzákoněna pozemková reforma výrazně omezující velkou pozemkovou držbu a posilující drobné zemědělce. Pozemková reforma v Československu patřila k největším akcím svého druhu v Evropě, i když se neuskutečnila v předpokládaném rozsahu.
Hospodářská krize třicátých let měla mimořádné důsledky pro následující politický a společenský vývoj. V hospodářské oblasti krize předznamenala zejména počátek výrazného zasahování státu do prostředí ekonomické soutěže, a to v celém euroatlantickém prostoru. V letech druhé světové války tyto státní zásahy ještě zesílily, protože válčící státy přecházely na různé formy válečného řízeného hospodářství.
Rozsáhlá vlna znárodnění v roce 1945 byla motivována všeobecným politickým posunem doleva i snahou uchránit československou společnost před traumatem hlubokých hospodářských krizí. K mohutným vlastnickým přesunům docházelo i v zemědělství, a to zejména přídělem půdy konfiskované Němcům a Maďarům.
Komunistický režim během prvního desetiletí let své existence (1949–1960) zcela změnil vlastnické poměry v oblasti ekonomiky. Na počátku padesátých let byl znárodněn veškerý průmysl a posléze došlo i ke znárodnění drobných provozoven a živností včetně oblasti služeb. Do roku 1960 proběhla kolektivizace zemědělství, která rozvrátila tradiční vlastnické vazby existující na venkově po staletí. Míra „zespolečenštění výrobních prostředků“ tak přesáhla poměry, které se uplatňovaly ve většině zemí socialistického tábora. Tato skutečnost předznamenala mimořádnou složitost přeměny vlastnických vztahů „od socialismu ke kapitalismu“ po listopadu 1989. Vlastní proces těchto přeměn komplikovala především absence jasných zákonných pravidel vyvolávající řadu privatizačních skandálů, které činily proměnu vlastnických vztahů po roce 1989 nevěrohodnou.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty