E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Československá hospodářská krize ve třicátých letech

Hospodářská krize zasáhla československou ekonomiku s jistým zpožděním, protože na sklonku dvacátých let doznívala investiční vlna, která přibližně o jeden rok oddálila nástup krize. V roce 1930 se však krizové jevy v československém průmyslu propojily s agrární krizí. V zemědělství došlo k poklesu cen zemědělských produktů a následnému snížení koupěschopnosti početného vesnického obyvatelstva. Krizí postižené evropské státy začaly omezovat dovozy československého zboží a výrazně exportně orientovaná Československá republika s nevelkým vnitřním trhem byla nucena přikročit k výraznému omezení své průmyslové produkce.
Hospodářský propad vyvrcholil v roce 1933, kdy průmyslová výroba poklesla o více než 40 %; řadu průmyslových odvětví však postihla krize ještě výrazněji (např. textilnictví snížilo svou produkci o 59 %). Negativní dopady ekonomické krize se tak rozdílně projevovaly v regionálních ohledech – krize podstatně prohloubila rozdíly mezi českým a moravským vnitrozemím a pohraničními oblastmi, převážně obývanými německým obyvatelstvem, v nichž převažoval lehký průmysl značně závislý na exportu.
Průvodním jevem hospodářské krize se stala masová nezaměstnanost, jež kulminovala v roce 1933, kdy se počet nezaměstnaných pohyboval kolem 1,3 milionu osob. Od poloviny třicátých let nezaměstnanost sice klesala, ale až do roku 1938 počty nezaměstnaných mnohonásobně převyšovaly stav z předkrizového období.
Československý stát reagoval na krizi řadou protikrizových opatření – např. finanční pomocí bankovnímu sektoru, uzákoněním tzv. kartelizace (dohody mezi jednotlivými podniky vedoucí zejména ke kontrole a regulaci cen), snižováním státních výdajů, daňovou reformou či ustanovením státního obilního monopolu (výkupem obilí od pěstitelů za státem určené ceny). Právě hospodářská krize třicátých let vyvolala celosvětově výraznější roli státu v regulaci jednotlivých národních ekonomik.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty